Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Sahypamyzdan modelleri saýlasaňyz, ähli önüm maglumatlary bilen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, bizde MOQ bar, her sargytyň umumy mukdary bäş bölekden az bolup bilmez.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, önümler we import ýa-da eksport zerurlyklary üçin resminamalaryň köpüsini berip bileris.

Ortaça gurşun wagty näçe?

TIGERNU markasy üçin her aý 200000pc-den gowrak aksiýamyz bar, öňdebaryjy wagt bir gün.

OEM sargytlary üçin, nusga wagty 5-7 gün, köpçülikleýin önümçilik tertibi bolsa, öňdebaryjy wagt: 30-40 gün.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, T / T, Western Union ýa-da PayPal edip bilersiňiz, ýa-da lomaý söwda platformamyz Alibaba-da söwda edip bilersiňiz.

TIGERNU markasy üçin doly töleg bir gezek edilmeli.

OEM / ODM sargyt üçin, öndürmezden ozal 30% goýum, 70% harytlar zawodymyzdan çykmazdan ozal balansly töleg.

Önüm kepilligi näme?

El ussatlygy sebäpli, sargyt üçin 1% kemçilik berýär.Sargyt üçin 1% -den gowrak kemçilik, Satyjy
üçin jogapkärçilik çeker.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Içki gaplama PE materialy, ekologiýa taýdan arassa we her önümi, daşky bukjany goramak üçin ýeterlik derejede güýçli, kartonlary berkitmek üçin güýçli sapak bilen bäş gat kagyz ýasaýan kartony ulanýarys.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Iň oňat usuly bar bolsa otly saýlamakdyr .Ekil ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Shük daşamagy gurnamak üçin Hytaýda köp saýlaw bar, FOB / EXW termini ýerine ýetirilse has gowy .Goşmaça maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.